Ratkaisukeskeinen työtapa yksilövalmennuksessa

ratkes

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Yksilövalmennuksessa asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään valmentajan määrittelemät tavoitteet. Valmennuksessa luottamus ja tasavertaisuus ovat tärkeimpiä asioita yhteistyösuhteen luomisessa. Valmentaja työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti, mikä ilmenee hyvänä kuunteluna ja läsnäolona. Valmentaja arvostaa asiakkaan omia ideoita ja kunnioittaa hänen tapaansa toimia.

TAVOITELÄHTÖISYYS JA TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUMINEN

Keskusteluissa pääpaino on tavoitteissa ja siinä miten asiakas voi ne saavuttaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on tietynlainen asenne ongelmallisiin tilanteisiin. Valmennuksessa ei lähdetä etsimään vastausta kysymykseen ” miten ongelmat ovat vaikuttaneet elämääsi”, vaan suuntaudutaan tulevaan. Ongelmiin voidaan löytää monia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

VOIMAVARAKESKEISYYS

Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä ja taitoja, sekä osaamistaan käsittelyssä olevan ongelman ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Menneisyys nähdään voimavarana. Menneisyyden tarinoista voidaan etsiä voimanlähteitä muutoksen aikaansaamiseksi, koska ihmisellä itsellään on voimavaroja saada muutos käynnistettyä. Voimavarat voivat olla piilossa elämän tuomien haasteiden ja vaikeuksien alla. Valmentaja on tässä muutoksessa avustava ja motivoiva tekijä. Yhdessä etsien ja tavoitteellisesti työskennellen päästään hyvään lopputulokseen.

POIKKEUKSIEN JA EDISTYMISEN HUOMIOIMINEN

Tutkitaan niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa, tai jokin tavoite toteutuu, vaikka vain osittain. Tärkeää on kartoittaa tavoitteen suuntaista edistystä. Pienin mahdollinen muutos riittää käynnistämään muutoksen elämässä. Muutos tapahtuu pienin askelin, siksi niihin kiinnitetään huomiota. Valmentaja on myös tässä muutoksessa avustava ja motivoiva tekijä.

Lisäksi ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja siihen voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP tekniikoita, tarinoita, kotitehtäviä, sopimuksia, jne. Tällainen hyödyntäminen avaa uusia monenlaisia näkökulmia käsiteltäviin asioihin.

Lue lisää aiheesta blogin puolelta postauksestani ”Mikä ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa toimii?”